Przedszkole jest otwarte w rygorze sanitarnym

                                          Szanowni Państwo!

Przedszkole zostało otwarte z zachowaniem reżimu sanitarnego dla tych dzieci, których rodzice muszą powrócić do pracy i nie mogą sprawować nad dzieckiem opieki w domu. Działa tylko oddział przy ulicy Czorsztyńskiej, także dla dzieci ze Stattlera.

 Poniżej przedstawiamy Państwu warunki, na jakich będzie funkcjonowało przedszkole w okresie pandemii oraz sposób organizacji pracy opiekuńczej:
– Pierwszeństwo mają dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, dopiero po wyczerpaniu tych możliwości inne,
– Aby zapewnić dziecku odpowiednią opiekę podczas pobytu w placówce, proszę przekazać dyrektorowi istotne informacje o stanie jego zdrowia,
– Proszę zaopatrzyć swoje dziecko, jeśli ukończyło 4. rok życia, w indywidualną osłonę nosa i ust podczas drogi do i z placówki,
– Proszę przyprowadzić do placówki dziecko zdrowe – bez objawów chorobowych, w przypadku alergii należy dostarczyć do przedszkola aktualne zaświadczenie lekarskie, potwierdzające, że jest to alergia,
– Nie można posyłać dziecka do przedszkola, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy musicie pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza,
–  Wyjaśnijcie Państwo dziecku, żeby nie wolno mu zabierać z domu do przedszkola niepotrzebnych przedmiotów czy zabawek. Nie zostawiamy żadnych rzeczy w szatni, tylko odzież zastępczą na zmianę.
– Proszę także wyjaśnić dziecku, że rodzice nie będą mogli odprowadzić go do sali zajęć, osoby przyprowadzające i odbierające dzieci nie powinny podchodzić do osób tam przebywających, zarówno do dzieci, jak i dorosłych, bliżej niż na dwa metry. Obowiązuje całkowity zakaz wejścia rodziców na teren całej placówki, za wyjątkiem szatni.
– Proszę pamiętać, że z dzieckiem do szatni może wejść tylko jeden rodzic, czas przebywania rodzica w szatni powinien być skrócony do minimum. W szatni może przebywać równocześnie 3 rodziców i 3 dzieci,
– Regularnie proszę przypominać dziecku o podstawowych zasadach higieny. Podkreślać, że powinno ono unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą z mydłem i nie podawać ręki na powitanie.
– Proszę zwróć uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania. Pamiętajcie Państwo, że Wy także powinniście je stosować, bo dziecko uczy się przez obserwację dobrego przykładu.
-Proszę przygotować swoje dziecko do nowych warunków organizacji pracy przedszkola.

Rekomendowane przez nas zasady bezpieczeństwa w czasie sprawowania funkcji opiekuńczej ustalone w poczuciu odpowiedzialności za zdrowie i bezpieczeństwo dzieci i pracowników:
– dziecko po wejściu do przedszkola będzie miało mierzoną temperaturę – jeżeli będzie podwyższona, dziecko nie zostanie przyjęte,
– przy wejściu do budynku znajduje się płyn dezynfekujący, przypominamy o obowiązkowym dezynfekowaniu rąk przez wchodzące osoby dorosłe,
– ograniczona liczba dzieci, do 12 dzieci w grupie pod opieką 1 nauczyciela,
– ograniczenie ilości zabawek na salach do nielicznych zabawek, które można myć i dezynfekować,
– prowadzone będą tylko zajęcia opiekuńcze, nie ma także zajęć dodatkowych,
– codziennie będą wykonywane prace porządkowe – dezynfekcyjne, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatury, włączników, itp.
-nasze naczynia i sztućce będą myte w zmywarce z dodatkiem detergentu w temperaturze minimum 60 stopni C i wyparzane,
-gdyby wystąpiły u dziecka niepokojące objawy chorobowe zostanie natychmiast zmierzona temperatura, dziecko zostanie odizolowane z opiekunem w odrębnym pomieszczeniu i niezwłocznie zostaniecie poproszeni, aby je odebrać z przedszkola,
– zwinięte zostaną dywany, dzieci będą przyuczane, aby zachowywały dystans od siebie i bawiły się osobno,
-co godzinę będą wietrzone sale,
-w okresie pandemii dzieci nie myją zębów w przedszkolu, nie przynosimy ręczników z domu, używane będą tylko ręczniki jednorazowe,
– dzieci nie mogą przynosić do przedszkola żadnych przedmiotów i zabawek z domu, nie mogą też zabierać z przedszkola rysunków, swoich prac itd.,
– pracownicy przedszkola będą wyposażeni w środki ochrony osobistej,
– dzieci nie będą wychodziły na zewnątrz przedszkola, nie będą korzystały z ogrodu i urządzeń ogrodowych.

Załączamy wytyczne i rekomendacje GIS oraz nasze procedury, aby Państwo zapoznali się z nimi i przygotowali Dziecko oraz Siebie do nowych warunków:

procedura – Dziecko

Wytyczne-dla-przedszkoli-oddziałów-przedszkolnych-w-szkole-podstawowej-i-innych-form-wychowania-przedszkolnego-oraz-instytucji-opieki-nad-dziećmi-w-wieku-do-lat-3.doc