Polityka prywatności i plików cookies

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejsza polityka prywatności i plików cookies („Polityka”) określa warunki, na jakich Publiczne Przedszkole „Bajlandia” („Administrator”) udostępnia nieodpłatnie możliwość korzystania ze strony internetowej: https://bajlandia.org/ („Strona”).

Właścicielem i administratorem Strony jest Publiczne Przedszkole „Bajlandia” z siedzibą w Krakowie, ul. Czorsztyńska 3b, 30-665 Kraków.

Polityka zostaje nieodpłatnie udostępniona na stronie internetowej w formie umożliwiającej nieodpłatne utrwalanie, przechowywanie oraz odtwarzanie Strony przez osobę fizyczną korzystającą ze Strony („Użytkownik”).

Korzystanie ze Strony przez Użytkownika odbywa się na zasadach określonych
w Polityce.

Użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z treścią Polityki. Korzystanie ze Strony jest tożsame
z akceptacją i przestrzeganiem Polityki.

Do korzystania ze Strony niezbędne jest posiadanie przez Użytkownika urządzenia mającego dostęp do sieci Internet oraz przeglądarki internetowej umożliwiającej wyświetlanie stron www.

Wszelkie informacje przedstawione i udostępnianie na Stronie mają wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowią̨ oferty w rozumieniu art. 66 i następnych kodeksu cywilnego.

Zakazane jest wykorzystywanie przez Użytkownika Strony w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Publicznego Przedszkola „Bajlandia”.

§ 2

PLIKI COOKIES

Polityka korzystania przez serwis z plików cookies (tzw. ciasteczek).

a) Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

b) Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest właściciel serwisu oraz podmioty wyznaczone przez właściciela serwisu.

c) Mechanizm cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji
o użytkownikach serwisu ani śledzenia ich nawigacji. Pliki cookies stosowane w serwisie nie przechowują żadnych danych osobowych ani innych informacji zebranych od użytkowników.

d) Domyślnie oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka) zezwala na obsługę plików cookies na urządzeniu Użytkownika, na którym jest uruchomiona. W większości przypadków oprogramowanie w tym zakresie można skonfigurować samodzielnie, w tym między innymi wymusić automatyczne blokownie plików cookies. Kwestie związane z konfiguracją sposobu obsługi plików cookies znajdują się w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowe). Należy mieć na uwadze, że ustawienia ograniczeń w stosunku do obsługi plików cookies mogą mieć wpływ na działanie niektórych funkcjonalności serwisu.

e) Pliki cookies wykorzystywane są w celu optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb; tworzenia statystyk, które pomagają określić liczbę Użytkowników odwiedzających serwis.

§ 3

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKÓW

Za pośrednictwem Strony zbierane są informacje zawarte w Plikach cookies tylko w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne do zarządzania Stroną, analizowania ruchu na Stronie, optymalizacji wyglądu, zawartości oraz sposobu działania Strony. Co do zasady, Pliki cookies nie zawierają informacji pozwalających na samodzielną identyfikację Użytkownika. Jednakże w pewnych sytuacjach niektóre z informacji, w zależności od ich zawartości i sposobu wykorzystania, mogą zostać uznane za dane osobowe. Do takich informacji, które mogą mieć charakter danych osobowych, zastosowanie znajdują zasady przetwarzania danych osobowych znajdujące się w niniejszym paragrafie.

Administratorem danych osobowych Użytkowników korzystających ze Strony odczytywanych z Plików cookies jest Publiczne Przedszkole „Bajlandia”, z siedzibą: ul. Czorsztyńska 3b, 30-665 Kraków, adres e-mail: bajlandia@intria.eu.

Dane osobowe będą przetwarzane przez administratora w celu umożliwienia Użytkownikowi korzystanie ze Strony. Podstawą prawną dla zbierania danych Użytkownika odczytywanych z Plików cookies jest art. 6 ust. 1 lit. f) rozporządzenia 2016/679 o ochronie danych osobowych (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1) – uzasadniony interes administratora. Tym uzasadnionym interesem jest prowadzenie analiz statystycznych dotyczących Użytkowników na potrzeby administratora oraz optymalizacja
i udoskonalanie Strony.

Użytkownik może uzyskać dostęp do swoich danych w formie zbieranej poprzez analizę zawartości Plików cookies, w treści w jakiej znajdują się na dysku komputera, które są następnie wykorzystywane przez witrynę oraz w każdej chwili je usunąć.

Dane osobowe Użytkowników będą̨ przechowywane przez okres nie dłuższy, niż to jest konieczne w związku z korzystaniem ze Strony, a po tym okresie mogą być przechowywane dla celów i przez okres wymagany przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.

Użytkownikowi, którego dane dotyczą, przysługuje prawo do usunięcia danych, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, jak również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

§ 3a

FORMULARZ KONTAKTOWY – OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych – RODO z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Publiczne Przedszkole „Bajlandia” ul. Czorsztyńska 3b, 30-665 Kraków; ul. Stattlera 26, 30-666 Kraków.
 2. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem i ochroną danych Użytkownik może kontaktować się z wyznaczonym inspektorem ochrony danych: Julią Szablowską, pisząc na adres: biuro@personal-data.pl.
 3. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie:
 • art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) – w celu prowadzenia korespondencji, przesyłania informacji i kierowania odpowiedzi na wskazany wyżej adres e-mail (w przypadku wyrażenia zgody).
 1. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie:
 • podmioty upoważnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
 • podmioty współpracujące oraz realizujące usługi dla Administratora.
 1. Dane będą gromadzone:
 • przez okres prowadzenia korespondencji z Administratorem lub do momentu wycofania zgody.
 1. Użytkownik posiada prawo do:
 • dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
 • do sprostowania swoich danych,
 • do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 • do usunięcia danych osobowych,
 • do ograniczenia przetwarzania danych,
 • do przenoszenia swoich danych,
 • do wniesienia skargi do Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 1. Podanie danych jest w pełni dobrowolne, jednakże brak wyrażenia zgody skutkował będzie brakiem możliwości prowadzenia korespondencji.
 2. Administrator nie przewiduje profilowania.

§ 3b

Ochrona zdjęć dzieci publikowanych na Stronie

Na Stronie publikowane są zdjęcia dzieci uczęszczających do Publicznego Przedszkola „Bajlandia”.

Publikacja zdjęć Publicznego Przedszkola „Bajlandia” odbywa się w oparciu o zgodę opiekuna prawnego dziecka (art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).

Administrator nie wyraża zgody na jakiekolwiek wykorzystywania zdjęć zamieszczonych na Stronie bez uprzedniej zgody Administartora.

§ 4

OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI

O ILE OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY PRAWA NIE STANOWIĄ INACZEJ, NIEZALEŻNIE OD INNYCH POSTANOWIEŃ NINIEJSZEJ POLITYKI, W ŻADNYM WYPADKU ADMINISTRATOR NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY, W TYM UTRACONE KORZYŚCI, SZKODY POŚREDNIE LUB WTÓRNE WYNIKAJĄCE Z KORZYSTANIA ZE STRONY PRZEZ UŻYTKOWNIKA, CHYBA ŻE MAJĄCE ZASTOSOWANIE PRAWO STANOWI INACZEJ. W SZCZEGÓLNOŚCI ADMINISTRATOR NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA:

a) DECYZJE LUB DZIAŁANIA PODEJMOWANE PRZEZ UŻYTKOWNIKA NA PODSTAWIE DANYCH ZAWARTYCH NA STRONIE LUB W NINIEJSZEJ POLITYCE;

b) INWESTYCJE FINANSOWE LUB JAKIEKOLWIEK INNE, PRAWNE LUB FAKTYCZNE OPERACJE, DZIAŁANIA LUB ZANIECHANIA PODJĘTE NA PODSTAWIE STRONY PRZEZ UŻYTKOWNIKA;

c) NIEPRAWIDŁOWE FUNKCJONOWANIE STRONY;

d) PROBLEMY Z TYMCZASOWĄ DYSFUNKCJĄ STRONY;

e) DZIAŁANIA LUB ZANIECHANIA OSÓB TRZECICH, ZA KTÓRE ADMINISTRATOR NIE ODPOWIADA;

f) ZDARZENIA SIŁY WYŻSZEJ;

g) ZDARZENIA ZAWINIONE PRZEZ UŻYTKOWNIKA,

h) ZA WSZELKIE REGULACJE PRAWNE, KTÓRE ULEGNĄ ZMIANIE PODCZAS KORZYSTANIA ZE STRONY PRZEZ UŻYTKOWNIKA, A MAJĄCE WPŁYW NA KORZYSTANIE ZE STRONY. W PRZYPADKU ZMIAN REGULACJI PRAWNYCH ADMINISTRATOR ZOBOWIĄZANY JEST DO SKORYGOWANIA REGUŁ KORZYSTANIA ZE STRONY.

2. UŻYTKOWNIK PONOSI WYŁĄCZNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ Z TYTUŁU NARUSZENIA POSTANOWIEŃ POLITYKI ORAZ SKUTKÓW TAKIEGO NARUSZENIA.

§ 5

PRAWA AUTORSKIE

Wszelkie treści zamieszczone na Stronie korzystają z ochrony prawnoautorskiej i są własnością Publicznego Przedszkola „Bajlandia”.

Użytkownik ma prawo do korzystania z wszelkich treści zamieszczonych na Stronie jedynie w zakresie dozwolonego użytku. Wykorzystywanie treści w innym zakresie jest dopuszczalne wyłącznie na podstawie wyraźnej zgody udzielonej przez Administratora.

§ 6

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

W sprawach nieuregulowanych Polityką zastosowanie znajdują̨ przepisy prawa obowiązujące na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

Polityka obowiązuje od dnia opublikowania na Stronie.

Administrator ma prawo modyfikować Stronę, zawiesić jej działanie albo zaprzestać prowadzenia Strony.

Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany Polityki w każdym czasie. Zmiana treści Polityki staje się skuteczna z momentem zamieszczenia Polityki w zmienionej wersji na Stronie.

Wszelkie spory wynikłe na tle niniejszej Polityki będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Administratora.