REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2023/2024 rozpocznie się od 01 marca 2023 r.

Do publicznego przedszkola  przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze danej gminy.

W przypadku większej liczby kandydatów zamieszkałych na obszarze danej gminy, niż liczba wolnych miejsc w publicznym przedszkolu, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę następujące kryteria:

 wielodzietność rodziny kandydata,

 niepełnosprawność kandydata,

 niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,

 niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,

 niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,

 samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,

 objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Kryteria brane są  pod uwagę łącznie. Kryteria mają  jednakową wartość. Nie mogą być  dowolnie wybierane  w procesie rekrutacji.

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu przedszkole nadal będzie dysponować wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący:

Dziecko, którego rodzeństwo kontynuuje naukę w naszym  przedszkolu
Dziecko, którego oboje rodziców pracuje
Dziecko uczestniczyło w ubiegłorocznym postępowaniu rekrutacyjnym do „Bajlandii” i nie zostało przyjęte
Rodzeństwo dziecka też uczestniczy w postępowaniu rekrutacyjnym do naszego przedszkola
Dziecko uczęszcza w bieżącym roku szkolnym do żłobka
Publiczne Przedszkole „Bajlandia” jest najbliżej miejsca zamieszkania dziecka

Podstawą przyjęcia Dziecka do przedszkola jest zawarcie przez rodziców umowy o świadczenie usług przez Publiczne Przedszkole “Bajlandia”.